Alle PAVA vaardigheden voor professionelen

Overzicht van alle PAVA-vaardigheden voor professionelen.

In de loop van de 7-daagse PAVA-training leer je de volgende vaardigheden, processen en interventies onder de knie krijgen in het werken met je doelgroep: cliënten, team(s), leerlingen, collega’s, je organisatie,…

1. Algemeen

 • De kracht van het onderbewuste inschakelen bij je cliënt of team wanneer je hen begeleidt met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • De kwaliteit van liefdevolle neutraliteit overbrengen op de ander.
 • Anderen begeleiden vanuit een stevig intern referentiekader, met openheid voor informatie van buitenaf.

2. Vaardigheden en processen voor elk van de 4 PAVA’s afzonderlijk

A. Zuivere Perceptie

 • Je cliënt of team(s) leren zuiver waarnemen, waarbij ze duidelijk het verschil kunnen maken tussen zuiver waarnemen en interpreteren.
 • Je cliënten zichzelf leren bekijken vanuit meta-positie, als krachtig instrument voor zelfontplooiing.
 • Het ABC van onderscheid, oordeel en veroordeling onder de knie krijgen.
 • Soepel hanteren van de 5 waarnemingsposities: waarnemen, denken én voelen vanuit jezelf, vanuit de ander, vanuit de denkbeeldige, neutrale observator, vanuit het systeem (gezin, familie, bedrijf...) en vanuit het perspectief van het universeel al-bewustzijn.
 • Consequent niet-oordelend taalgebruik hanteren.
 • Het verschil tussen beschrijvende taal en evaluerende taal onder de knie hebben: In je manier van spreken consequent het onderscheid maken tussen enerzijds datgene wat waargenomen wordt en anderzijds jouw subjectieve evaluatie over wat je waarneemt. Deze vaardigheid ook kunnen overbrengen naar en inoefenen met je cliënten.

B. Volledige Acceptatie

 • De kenmerken van acceptatie en de kenmerken van verzet duidelijk herkennen.
 • Herkennen, toelaten en loslaten van innerlijk verzet en weerstand.
 • Beheersing van de techniek van volledige acceptatie.
 • Nagaan hoe de cliënt omgaat met emoties: onderdrukking, permissiviteit, parasietemoties, compenseren.
 • Permissiviteit nagaan van de vier basisemoties (de mate waarin de cliënt de verschillende emoties herkent en toelaat, bij zichzelf en bij anderen): alle varianten van vreugde, angst, verdriet en boosheid. Permissiviteit doen vergroten.
 • Je cliënt begeleiden om alle emoties te leren accepteren, waardoor hij/zij de destructieve lading uit vroegere onderdrukte emoties kanloslaten.
 • Emotionele trauma's herkennen en helpen integreren met het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • Gehechtheden en aversies doen herkennen en loslaten.

C. Heldere Visie

 • Bewustwording van innerlijke dialoog en van innerlijke beelden. Bewust kunnen kiezen voor ondersteunende self-talk en opbouwende innerlijke beelden.
 • Piekercirkels helpen herkennen, doorbreken en transformeren tot zinvolle doelen.
 • De cliënt helpen om doelstellingen en wensen te formuleren en om de realisatie ervan bij te sturen.
 • De coachee helpen bewust worden van zijn/haar waardenhiërarchie. Niet-eigen of voorbijgestreefde waarden helpen herkennen. Prioriteit van waarden herzien en aanpassen aan behoeftes, visie en missie.
 • Doelen verbinden aan waarden. De brug maken tussen enerzijds de doelen/wensen/verlangens die je cliënt wil realiseren en anderzijds hun achterliggende waarden/criteria en vice versa.
 • Kunnen werken met de paradox van enerzijds bewust je aandacht richten op je wensen en doelen en anderzijds de vereenzelviging met je doelen loslaten.

D. Efficiënte Actie

 • De cliënt helpen om bewust stilte en zelfreflectie in te bouwen, vooraleer over te gaan op actie.
 • De juiste timing afwachten om over te gaan tot actie met maximaal effect.
 • Daadkracht en timing: de juiste actie, soms tegen alle regels in.
 • Vlot kunnen werken met de oefening ‘het kruispunt van verschillende wegen en keuzes’.

3. Processen en oefeningen waarbij de 4 PAVA’s gecombineerd worden:

 • De 4 bewustzijns-transformerende houdingen (zuivere Perceptie, volledige Acceptatie, heldere Visie en effectieve Actie) bij je cliënt uit elkaar helpen houden en tot ontwikkeling laten brengen.
 • Elke situatie vlot in kaart leren brengen aan de hand van de 4 cruciale bewustzijnsparameters (Perceptie, Acceptatie, Visie en Actie).
 • Aan de hand van de vragenlijst (31 vragen) het bewustzijnsniveau van je cliënten en team(s) meten en hun belangrijkste valkuilen in kaart te brengen.
 • De scores die je cliënten zichzelf toekennen voor de 4 PAVA’s kunnen interpreteren en hen op een zinvolle manier kunnen coachen om de scores in alle mogelijke situaties te verhogen.
 • De sterktes en uitdagingen van je cliënt in kaart brengen met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • Bij je cliënten en team(s) voor elk van de 4 PAVA-basishoudingenen positieve referentie-ervaringen herkennen, in kaart brengen, oproepen en de kracht ervan doen verbinden met andere situaties.
 • Je cliënten tonen hoe ze elk van de 4 bewustzijns-transformerende houdingen kunnen versterken.
 • De essentiële levensgebieden (of levensthema’s) van je cliënt in kaart brengen. Indien nodig de prioriteit van de verschillende levensgebieden helpen herschikken. De PAVA-scores bepalen voor elk van de levensgebieden.
 • Vlot kunnen werken met de oefeningen om de 4 PAVA-basishoudingen uit elkaar te kunnen houden.
 • De oefeningen beheersen om de 4 PAVA-basishoudingen per twee te kunnen combineren, toegepast op een concrete situatie.
 • Inschatten waar jouw cliënten of groep(en) staan in hun ontwikkeling. Nagaan welke minimale bewustwording en/of interventie een maximale bewustzijnsgroei zal teweegbrengen, op basis van het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • Je cliënten en team(s) leren begeleiden met plaatsankers. Dit zijn bladen papier met daarop een van de sleutelwoorden. Tijdens de oefeningen gaat je cliënt naast een of meerdere van deze papieren staan. Er zijn verschillende oefeningen die je kan doen met plaatsankers. Het groet voordeel van dit soort oefeningen is dat je direct het onderbewuste van je cliënt inschakelt, waardoor vanzelf nieuwe, ondersteunende associaties en connecties gemaakt worden.

4. De transpersoonlijk dimensie van het PAVA-bewustzijnsmodel beheersen

 • De vier koninklijke wegen naar zelfrealisatie: Bij je cliënt of team helpen herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht ervan toegankelijk maken, zowel op het vlak van Perceptie, Acceptatie, Visie als van Actie.
 • Jezelf en je cliënt kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn.
 • Kenmerken van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) vlot herkennen en er op de gepaste manier op inspelen.
 • De oorzaken van angst, schuld, spijt of schaamte transformeren via de benadering van non-dualiteit.
 • Zelfvergeving en vergeving van anderen vanuit het transpersoonlijk standpunt beheersen.
 • Met behulp van het PAVA-model de 4 grote spirituele verwarringen kunnen detecteren en positief transformeren bij je cliënt.